Ochrona przed pyłami w pracy

Używanie ochron osobistych na stanowiskach pracy, na których są przekroczone wartości NDS dla pyłów, jest obowiązkowe.

Profilaktyka medyczna:
– na podstawie wyników badań wstępnych i okresowych do pracy w środowisku o wysokim zapyleniu nie dopuszcza się osób z wrodzonymi lub nabytymi zmianami układu oddechowego;
– należy ograniczyć nawyk palenia papierosów, który zwiększa ryzyko rozwoju zmian nowotworowych, szczególnie u osób narażonych na pylicę azbestową i choroby układu krążenia.

ochrona przed pyłami

Profilaktyka techniczno-organizacyjna – poprawa stanu i składu powietrza na stanowiskach pracy uwzględniająca wymagania bhp (zdrowie pracownika) i wymagania technologiczne (konieczność otrzymywania określonych produktów) poprzez:
– hermetyzację procesów produkcyjnych,
– instalację systemów wentylacji mechanicznej ogólnej o odpowiedniej intensywności,
– zastosowanie urządzeń wentylacji mechanicznej miejscowej,
– kontrolę drożności i szczelności instalacji wentylacyjnej,
– zapewnienie środków ochrony osobistej w celu zabezpieczenia pracowników przed bezpośrednim kontaktem z pyłami,
– rotacja pracowników,
– skracanie czasu pracy.

Pyły jako przyczyna wybuchów
W magazynach, młynach, zakładach włókienniczych i innych, w których znajdują się pyły takich materiałów, jak: aluminium, siarka, celuloza, skrobia kukurydziana, węgiel, drewno, mąka, cukier, może powstać groźny pożar. Jest on wynikiem wybuchu przestrzennego, powstającego wtedy, gdy w pomieszczeniach znajduje się mieszanina powietrza z pyłem i pojawi się źródło zapłonu, np. iskra mechaniczna, iskra elektryczna z niesprawnej instalacji elektrycznej lub od elektryczności statycznej.